Publikacja

 

Przesłane na konferencję artykuły zostaną opublikowane w czasopismach: „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”,  „Optimum. Economic Studies”, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”,  „Społeczeństwo i Ekonomia”.

Artykuł o objętości do 30 tys. znaków należy przygotować w języku polskim lub w języku angielskim    i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2018 r. na adres e-mail: konferencjarsg@uwb.edu.pl. Na tym etapie tekst powinien spełniać standardowe wymogi edytorskie.

Kwalifikacja artykułów do publikacji w określonym czasopiśmie naukowym zostanie dokonana przez Komitet organizacyjny z uwzględnieniem spójności tematycznej z profilem czasopisma. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu organizacyjnego Autorzy artykułów zostaną poproszeni o dostosowanie tekstu do wymogów określonych przez czasopismo i przesłanie artykułu na adres wskazanej redakcji z dopiskiem Konferencja „Kapitalizm kontra socjalizm…”.

Warunkiem opublikowania artykułu we wskazanym periodyku jest uzyskanie pozytywnych recenzji.